در تلگرام منتظر شما هستیم
عضویت در کانال تلگرام پارسی پروگرامر
no-img
parscalc

معرفی گواهینامه های حرفه ای رسمی رشته حسابداری و شرایط دریافت آن در ایران


parscalc

ادامه مطلب

معرفی گواهینامه های حرفه ای رسمی رشته حسابداری و شرایط دریافت آن در ایران
zip
آگوست 26, 2017

معرفی گواهینامه های حرفه ای رسمی رشته حسابداری و شرایط دریافت آن در ایران


همیشه دوستان زیادی در مورد گواهینامه های رسمی حرفه ای در رشته حسابداری و شرایط اخذ این نوع گواهینامه ها سوالاتی می پرسند بر همین اساس موسسه سرمایگان فعال در زمینه ارایه خدمات حسابداری ممتاز وکارآموزی حسابداری پیشرفته و آموزش مالیات با بررسی و تهیه و گردآوری شرایط و نحوه اخذ این نوع گواهینامه های رسمی حرفه ای در رشته حسابداری مطلب زیر را به علاقمندان و اعضای محترم سایت سرمایگان ارایه می کند. 

۱-گواهینامه (حسابدار رسمی) جامعه حسابداران رسمی ایران

مرجع صدور گواهی پس ازآزمون :هئیت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی مستقردر وزارت اموراقتصادی ودارایی

عنوان رسمی دارنده گواهینامه :حسابدار رسمی (حسابرس)

امتیازات قانونی :دارای صلاحیت اظهارنظرو امضای گزارشات حسابرسی صورتهای مالی اساسی ، تاسیس موسسه حسابرسی با حسابداران رسمی

شرایط شرکت درآزمون و اخذ گواهینامه حسابداران رسمی :

۱)تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

۲)نداشتن سابقه محکومیت موثرکیفری.

۳)حسن شهرت به رعایت موازین شرعی و اجتماعی و عدم اعتیاد به مواد مخدر.

۴)نداشتن سوابق سوء حرفه ای،مالی و اداری.

۵)داشتن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی (لیسانس) از دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم،تحقیقات و فناوری در رشته حسابداری یا رشته های مشابه یا مدارک حرفه ای شناخته شده از مجامع معتبر بین المللی.

تبصره۱: منظور از رشته های مشابه رشته هایی هستند که با تایید هیات تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی،حداقل ۱۸واحد از دروس آنها ،حسابداری،حسابرسی ومدیریت مالی باشد.

تبصره۲:مجامع حرفه ای بین المللی مورد پذیرش عبارت است از:انجمن حسابداران خبره انگلستان وویلز(ICAEW)انجمن حسابداران رسمی انگلستان(ACCA)وانجمن حسابداران رسمی آمریکا(AICPA)انجمن حسابداران کانادا(CGA)،پذیرش مدارک عضویت در سایر مجامع حرفه ای به منظور برخورداری از معافیت آزمونهای حسابدای وحسابرسی یا جایگزینی مدرک تحصیلی کارشناسی حسابداری یا رشته های مشابه منوط به طرح موضوع در هیات تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی واتخاذ تصمیم در مورد آن است.

تبصره۳:مدارک تحصیلی معادل مورد پذیرش نمی باشد.

۶)داشتن حداقل شش سال سابقه کار تمام وقت حسابرسی بعد از اخذ مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط(لیسانس)که حداقل دو سال آن در داخل کشور باشد

(اشخاصی که سابقه کار حسابرسی آنان حداقل سه سال باشد ،در صورتیکه به تشخیص هیات تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی دارای تجارب مفیدی در امور حسابداری،خدمات مالی،طراحی سیستم،مدیریت مالی،تدریس حسابداری و حسابرسی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و سایر تجارب مفید باشند ،هر دو سال سابقه کار تمام وقت آنان در امور فوق می تواند معادل یک سال سابقه کار حسابرسی مورد قبول قرار گیرد)

تبصره ۱:در مواردی که مدرک تحصیلی کارشناسی(لیسانس)متقاضی غیر مربوط باشد ،اما مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد (فوق لیسانس)یا دکتری مرتبط باشد ،سوابق کار مفید از تاریخ اخذ اولین مدرک تحصیلی مرتبط ملاک عمل خواهد بود.به هر حال پذیرش مدارک تحصیلی بالاتر از کارشناسی(لیسانس)منوط به گذراندن حداقل ۱۸ واحد دروس حسابداری،حسابرسی ومدیریت مالی در طول دوره های تحصیلی یاد شده است.

تبصره۲:داوطلبانی که حداقل سه سال بصورت تمام وقت سابقه کار حسابرسی بعد از اخذ مدرک تحصیلی کارشناسی (لیسانس)در سازمان حسابرسی یا نزد موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران دارا هستند و همچنین سایر داوطلبانی که تجارب مفید آنها در امور یاد شده در این بند حداقل به مدت۶ سال باشد ،به شرط دارا بودن سایر شرایط ،می توانند در آزمون شرکت نمایند و در صورت قبولی ،کمبود سابقه کار خود را تکمیل نمایند.

سایت مرجع آزمون : http://tsh.mefa.gov.ir

 ۲-گواهینامه (مشاور رسمی مالیاتی )جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران

مرجع صدورگواهی پس از قبولی در آزمون :هئیت تشخیص صلاحیت جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران مستقر در وزارت امور اقتصادی ودارایی

عنوان رسمی دارنده گواهینامه : مشاور رسمی مالیاتی 

امتیازات قانونی و وظایف مشاور رسمی مالیاتی :

۱ -تهیه و تنظیم برگه نمایندگی مشاوران رسمی مالیاتی و نیز نمونه های لوایح دفاعی و دادخواهی موردنیاز مؤدیان

برای ارایه به مراجع مالیاتی.

۲-تعامل و همکاری با سازمان امور مالیاتی کشور برای انجام خدمات مالیاتی

۳-بهبود و گسترش خدمات حرفه ای مشاوره مالیاتی

 شرایط الزامی برای شرکت درآزمون و اخذ گواهینامه مشاور رسمی مالیاتی :

۱ -دارا بودن تابعیت ایرانی.

۲ -اعتقاد و التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران.

۸ -حسن شهرت به رعایت موازین شرعی، اخلاقی، رفتاری و مالی.

۴ -دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر در امور حقوقی، اقتصادی، بازرگانی، مالی و مالیاتی و سایر رشته

های مرتبط با موافقت هیئت تشخیص.

۵ -نداشتن رابطه استخدام رسمی یا غیررسمی دائم یا موقت با دستگاههای اجرایی موضوع ماده۵(قانون مدیریت

خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶)

۶ -داشتن حداقل ده سال سابقه اشتغال تمام وقت در یکی از امور مالیاتی، حسابرسی، حقوقی، مالی و محاسباتی و

تدریس امور مالیاتی، مالی محاسباتی و اقتصادی در دانشگاهها و مراکز علمی و آموزشی.

۷ -قبولی در آزمون ویژه عضویت در جامعه

۸ -نداشتن محکومیت کیفری مؤثر

سایت مرجع آزمون : http://www.intamedia.ir/Pages/Action/ShowContent/111180

۳-گواهینامه (کارشناسی رسمی دادگستری) کانون کارشناسان رسمی دادگستری ومرکز امورمشاوران قوه قضائیه 

مرجع صدور۱ : شورایعالی کارشناسان رسمی دادگستری

مرجع صدور۲ : مرکز امور مشاوران قوه قضائیه

عنوان رسمی دارنده گواهینامه : کارشناس رسمی دادگستری در رشته حسابداری و حسابرسی 

امتیازات قانونی دارنده پروانه فعالیت :

پس از اخذ پروانه کارشناسی رسمی دارای صلاحیت اظهارنظر کارشناسی در موضوع ارجاع شده از طرف مراجع قضایی و طرفین دعوا 

 شرایط شرکت درآزمون و اخذ پروانه فعالیت کارشناسی رسمی دادگستری در رشته حسابداری و حسابرسی :

متقاضیان اخذ پروانه کارشناسی رسمی دادگستری، بر طبق ماده ۱۵ قانون علاوه بر وثاقت باید واجد شرایط ذیل باشند.

۱-۳ -متدین به دین اسلام ، یا یکی از اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۲-۳ -داشتن تابعیت ایرانی ۳-۳ -نداشتن پیشینه کیفری ۴-۳ -عدم اعتیاد به مواد مخدر ۵-۳ -نداشتن وابستگی و سابقه عضویت و هواداری درگروههای غیرقانونی، یا مخالف اسلام 

۶-۳ -داشتن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر،- نه معادل-، در رشته مورد تقاضا از یکی از دانشگاههای معتبر

داخلی اعم از دولتی یا غیردولتی، یا خارجی مورد تأیید وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

۷-۳ -داشتن حداقل ۵ سال سابقه کار تجربی در رشته حسابداری ،حسابرسی بعد از اخذ مدرک تحصیلی مذکور در روز ثبت نام،

۸-۳-داشـتن حـداقل ۲۵سال سن.

 ۹-۳ داشتن معافیت یا کارت پایان خدمت وظیفه عمومی )برای آقایان

۱۰-۳داشتن سلامت جسمی الزامی که شخصاً بتواند امور کارشناسـی را بدون نیاز به کمک دیگران انجام دهد.

پذیرفته شدگان کارشناسی رسمی باید بمدت ۶ ماه نزد یکی از کارشناسان رسمی در رشته مـربوط که حـداقل ۵ سـال سـابقه کـارشنـاسی داشـته باشد یا بهر نحوی که هیأت موضوع ماده ۲ مصلحت بداند کارآموزی نماید.

http://www.scioeexam.org/ :سایت مرجع آزمون

موسسه سرمایگان ارایه دهنده  خدمات حسابداری و کارآموزی حسابداری و آموزش مالیات تابستانی سرشاراز موفقیت و برکت برای شما آرزو دارد.

موفق باشید .موضوعات :
حسابداری مالی
لینک کوتاه مطلب:

https://parscalc.ir/?p=81

درباره نویسنده

مرتضی اشرف زاده 19 نوشته در parscalc دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


یک پاسخ به “معرفی گواهینامه های حرفه ای رسمی رشته حسابداری و شرایط دریافت آن در ایران”

  1. ممنون از آموزش هایی که قرار می دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *